VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
podmínky, které Vás nesvazují, naopak Vám pomáhají

 

Všeobecné podmínky se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012Sb. a je upraven těmito podmínkami.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

 

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny typy služeb poskytované cestovní kanceláří Marcela Schürgerová, provozování cestovní kanceláře a průvodcovských služeb, se sídlem Přemyslova 859, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika, IČO 650 65 301 (dále jen CK).Smluvní vztah mezi CK a fyzickými nebo právnickými osobami jako účastníky zájezdu, výletu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku , zákona č. 159/99 vč. dalších předpisů a pozměnujících zákonů a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami.


2. Účastníci smluvního vztahu

Všeobecné podmínky upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi CK, jako poskytovatelem služeb cestovního ruchu ve smyslu ustanovení zákona a jednotlivci nebo organizacemi (dále jen účastník) jako uživateli těchto služeb.

 

3. Přihláška, potvrzení účasti a platba

Smluvní vztah mezi CK  a zákazníkem vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem podepsané (v případě právnické osoby i orazítkované) písemné závazné přihlášky (cestovní smlouvy) potvrzené CK. Nedílnou součástí závazné přihlášky (cestovní smlouvy) je vyplněný formulář - Seznam účastníků.  Přihláška platí i pro další osoby uvedené na formuláři. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za vlastní. V případě, že se nejedná o hromadnou přihlášku, kde za nezletilé účastníky ručí objednavatel, tak u nezletilých osob do 18 let musí závaznou přihlášku podepsat jeho zákonný zástupce. Převzetím a potvrzením závazné přihlášky (smlouvy o zájezdu) se CK  zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.V případě,že služby CK nemají charakter zájezdu  ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. a dalších předpisů a pozměňovacích zákonů (dále jen výlet) považuje se za závaznou přihlášku telefonická, emailová nebo písemná objednávka. Platba v tomto případě záleží na dohodě a není třeba uzavření cestovní smlouvy.V případě provizního prodeje je postupováno dle zákona a podmínek partnerské cestovní kanceláře.


4. Cena služeb, platební podmínky

Ceny služeb jsou smluvní a závisí na konkrétní dohodě a rozsahu poskytnuté služby zákazníkovi. Pokud není stanoveno jinak je cena u tuzemských výletů vypočítaná při min. počtu 40  platících a u zahraničních výletů a zájezdů při min.   počtu 44 platících   + 3 ped. dozory zdarma. U výletů se platí v hotovosti v den výletu nebo je vystavena faktura, kterou je účastník povinen zaplatit dle data splatnosti faktury. U vícedenních zájezdů je sepsaná cestovní smlouva, která přesně zahrnuje dobu splatnosti.V případě sepsání a podepsání závazné přihlášky (cestovní smlouvy)  je zaplacení zálohy v termínu uvedeném na závazné přihlášce (smlouvě o zájezdu).. Zbytek ceny musí být rovněž zaplacen v termínu dle pokynů  na závazné přihlášce (cestovní smlouvě).Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou pro každý zájezd,výlet jmenovitě uvedeny v cestovní smlouvě, objednávce viz. bod 3 Všeobecných podmínek. CK, má právo v nezbytných případech (zejména z důvodu změny směnných kursů, ceny nafty apod.) zvýšit cenu zájezdu. O této změně musí CK účastníky neprodleně informovat. V případě zvýšení ceny o více než 10% původní ceny, má účastník právo v termínu do 5 dnů zrušit účast na akci. V tomto případě CK  vrátí účastníkovi celou zaplacenou částku. Při odstoupení od smlouvy po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 10% platí stornovací podmínky.V případě provizního prodeje se CK řídí pokyny smluvního partnera.

 

5. Změna sjednaných služeb

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádnách okolností (nejstá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, zavedení vízové povinnosti, neštěstí a další okolnosti, které cestovní kancelář nemohla ovlinit ani převídat). V těchto příp=adech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy o zájezdu.


6.Práva a povinnosti účastníka zájezdu,výletu nebo služeb

Každý účastník výletu, zájezdu nebo služeb je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, nezpůsobit úmyslně škodu na majetku  ani jinou škodu CK nebo dalším subjektům, které zajišťují služby prostřednictvím kanceláře účastníkovi. V případě, že dojde ke škodě je třeba tuto skutečnost neprodleně hlásit pracovníkovi CK. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese účastník zájezdu. V případě, že se jedná o nezletilé účastníky je za tyto skutečnosti zodpovědný pedagogický dozor.

 

7. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Zákazník,účastník zájezdu, výletu, služeb (dále jen zákazník)

K právům zákazníka patří zejména:- vyžadovat poskytnutí služeb výslovně zahrnutých

do programu a ceny zájezdu,výletu

- být seznámen se všemi případnými změnami

- kdykoliv před započetím zájezdu,výletu za předpokladu splnění stornovacích podmínek odstoupit od smlouvy.

K základním povinnostem zákazníků patří zejména:

- zaplatit cestovní kanceláři sjednanou cenu zájezdu dle pokynů uvedených v závazné přihlášce (smlouvě o zájezdu) nebo dle uzavřené  dohody v případě výletu,

- obstarat si a mít u sebe během zájezdu, výletu platný cestovní doklad,  a učinit  vše pro to, aby během zájezdu nezpůsobil žádnou škodu.V případě, že škodu na majetku nebo jinou škodu způsobí CK nebo jiným subjektům, které zajišťují služby prostřednictvím CK  je povinen tuto škodu uhradit v plné výši. V případě způsobené škody nebo újmy na zdraví při hromadném zájezdu nebo výletu, kdy účastníky zájezdu nebo výletu jsou nezletilé osoby, zodpovídá za ně plně pedagogický dozor. Způsobenou škodu je zákazník povinen neprodleně nahlásit pracovníkovi CK.

CK  je oprávněna zájezd,výlet odložit nebo zrušit  ve smyslu článku 7 těchto podmínek

-Zákazník se zavazuje dodržovat pasové, celní, zdravotní, devizové, popř. jiné právní předpisy země, do které cestuje nebo kterými projíždí. Zákazník se rovněž zavazuje řídit se případnými pokyny zástupce cestovní kanceláře. Zajisti u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

CK  je povinna:

- řádně poskytnout služby výslovně zahrnuté do programu a ceny zájezdu

V případě, že CK nebude moci dodržet tyto služby musí účastníkovi výletu vrátit odpovídající část ceny nebo po dohodě zajistit jiný program ve stejné kvalitě a rozsahu nebo vyšší. CK neručí za eventuální zpoždění či změny v dopravě, které vzniknou vinou nepříznivých podmínek přírodních nebo technických a také neručí za změny programu ze strany třetího účastníka (divadla, kina, muzea atd.) Bez zbytečného odkladu seznámit zákazníky s případnými změnami programu zájezdu, výletu a rozsahu služeb. Za služby, které jsou součástí služeb, výletu nebo zájezdu a které účastník nevyužije se náhrada neposkytuje

 

8. Reklamace služeb

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb zájezdu,výletu neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo vytknout vady nejpozději však do jednoho měsíce od skončení výletu nebo zájezdu. Jinak právo zaniká.


9. Zrušení zájezdu, výletu nebo služeb ze strany účastníka:

je možné pouze za níže uvedených stornovacích podmínek určených CK. Storno poplatky činí na každého účastníka:
a)  90  a více dnů před zahájením poskytnutí služeb     10% z ceny
b)  89 – 60 dnů před zahájením poskytnutí služeb         20% z ceny
c)   59 -  30 dnů před zahájením poskytnutí služeb        50% z ceny
d)  29 -  10 dnů před zahájením poskytnutí služeb        75% z ceny
e)    9 -    3  dny před zahájením poskytnutí služeb        90% z ceny
f)    2 dny a méně před zahájením poskytnutí služeb   100% z ceny
Zrušení zájezdu, výletu ze strany účastníka se provede neprodleně a to formou elektronickou, písemnou nebo osobně. V případě zaplacení zálohy CK na poskytované služby bez národu na vrácení je účastník povinen náklady uhradit v plné výši nebo ve výši  stornovacích poplatků, tak aby CK nevznikla žádná škoda. Při provizním prodeji platí podmínky smluvního partnera.

 

10. Zrušení zájezdu, výletu ze strany CK

a) CK  je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální počet předem dohodnutých účastníků a nebo jestliže uskutečnění zájezdu, výletu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd,výlet nejpozději do 10 dnů před odjezdem.

b) V důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, nebo je při uzavírání smlouvy předvídat (prudké záplavy, válečné ohrožení atd.).

c) Ve všech výše uvedených případech obdrží zákazník peníze za sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.


11. Pojištění účastníka zájezdu, výletu nebo služeb

CK pojišťuje zákazníky v zastoupení Union pojišťovny a.s. a je pouze prostředníkem pri sjednávání pojistné smlouvy.Toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu a zákazník si ho může objednat u CK individuálně. Rozsah pojištění je dohodou.Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK  je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. Doporučujeme vždy sjednat pojištění. U ostatních výletů a služeb doporučujeme se připojistit na cestu úrazovým pojištěním. Všechny typy cestovního pojištění vám může CK zprostředkovat.


12. Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky nabývají účinnost dne 1. ledna 2017. Na internetových stránkách www.veselyskolniautobus.cz;  jsou pravidelně zveřejněny změny a doplňky.

Copyright 2010. VESELÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS

KONTAKT| DOMŮ

Webdesign & Development by 5Q