VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
podmínky, které Vás nesvazují, naopak Vám pomáhají

 

Všeobecné podmínky se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012Sb. a je upraven těmito podmínkami.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

 

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny typy služeb poskytované  Marcelou Schürgerovou, se sídlem Přemyslova 859, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika, IČO 650 65 301 (dále jen poskytovatel služeb).Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a fyzickými nebo právnickými osobami jako účastníky zájezdu, výletu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., zákona č. 159/99 vč. dalších předpisů a pozměňujících zákonů a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami.

2. Účastníci smluvního vztahu

Všeobecné podmínky upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi   poskytovatelem služeb cestovního ruchu  a jednotlivci nebo organizacemi (dále jen účastník) jako uživateli těchto služeb.

3. Přihláška, potvrzení účasti a platba

Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb  a zákazníkem vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem podepsané (v případě právnické osoby i orazítkované) písemné závazné objednávky nebo smlouvy potvrzené poskytovatelem služeb. Nedílnou součástí závazné objednávky ( smlouvy) je vyplněný formulář – seznam účastníků. Objednávka platí i pro další osoby uvedené na tomto formuláři. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za vlastní. V případě, že se jedná pouze o program v Praze za závaznou objednávku se považuje i telefonická objednávka.  V případě, že se nejedná o hromadnou objednávku, kde za nezletilé účastníky ručí objednavatel, tak u nezletilých osob do 18 let musí závaznou objednávku (smlouvu) podepsat jeho zákonný zástupce. Převzetím a potvrzením závazné objednávky  (smlouvy ) se poskytovatel služeb  zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

4. Cena služeb, platební podmínky

Ceny služeb jsou smluvní a závisí na konkrétní dohodě a rozsahu poskytnuté služby zákazníkovi. Pokud není stanoveno jinak je cena u tuzemských výletů vypočítaná při min. počtu 40 platících a u zahraničních výletů  při min. počtu 44 platících + 3 ped. dozory zdarma. Cestovní služby se  platí v hotovosti v den výletu nebo je vystavena faktura, kterou je účastník povinen zaplatit dle data splatnosti faktury  nejpozději však den před poskytnutím služeb.  Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou  jmenovitě uvedeny ve smlouvě, objednávce viz. bod 3 Všeobecných podmínek. Poskytovatel služeb, má právo v nezbytných případech (zejména z důvodu změny směnných kursů, ceny nafty apod.) zvýšit cenu poskytovaných služeb. O této změně musí poskytovatel služeb účastníky neprodleně informovat. V případě zvýšení ceny o více než 10% původní ceny, má účastník právo v termínu do 5 dnů zrušit účast na akci. V tomto případě poskytovatel služeb  vrátí účastníkovi celou zaplacenou částku. Při odstoupení od smlouvy po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 10% platí stornovací podmínky. V případě provizního prodeje se poskytovatel  řídí pokyny smluvního partnera a ty jsou závazné i pro objednavatele.

5. Změna sjednaných služeb

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, zavedení vízové povinnosti, neštěstí a další okolnosti, které poskytovatel služeb  nemohl ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy o zájezdu..

6.Práva a povinnosti účastníka výletu nebo služeb

Každý účastník  je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, nezpůsobit úmyslně škodu na majetku  ani jinou škodu poskytovateli nebo dalším subjektům, které zajišťují služby prostřednictvím poskytovatele účastníkovi. V případě, že dojde ke škodě je třeba tuto skutečnost neprodleně hlásit pracovníkovi poskytovatele služeb. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese účastník. V případě, že se jedná o nezletilé účastníky je za tyto skutečnosti zodpovědný pedagogický dozor

7. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Zákazník, účastník  (dále jen zákazník)

K právům zákazníka patří zejména:- vyžadovat poskytnutí služeb výslovně zahrnutých do programu a ceny poskytovaných služeb

- být seznámen se všemi případnými změnami

- kdykoliv před započetím poskytování služeb za předpokladu splnění stornovacích podmínek odstoupit od smlouvy.

K základním povinnostem zákazníků patří zejména:

- zaplatit  poskytovateli služečb sjednanou cenu zájezdu dle pokynů uvedených v závazné objednávce (smlouvě)  nebo dle uzavřené  dohody v případě výletu,

- obstarat si a mít u sebe během poskytování služeb platný cestovní doklad, a učinit vše pro to, aby během poskytování služeb nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu na majetku nebo jinou škodu způsobí poskytovateli služeb nebo jiným subjektům, které zajišťují služby prostřednictvím poskytovatel služeb  je povinen tuto škodu uhradit v plné výši. V případě způsobené škody nebo újmy na zdraví při hromadném poskytování služeb, kdy účastníky poskytovaných služeb jsou nezletilé osoby, zodpovídá za ně plně pedagogický dozor. Způsobenou škodu je zákazník povinen neprodleně nahlásit pracovníkovi poskytovateli služeb.

Poskytovatel služeb je oprávněna poskytovanou službu odložit nebo zrušit  ve smyslu článku 7 těchto podmínek                                                                                                                                                                                             -Zákazník se zavazuje dodržovat pasové, celní, zdravotní, devizové, popř. jiné právní předpisy země, do které cestuje nebo kterými projíždí. Zákazník se rovněž zavazuje řídit se případnými pokyny zástupce poskytovatele služeb. Zajistit u osob mladších 18ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

Poskytovatel služeb  je povinna: - řádně poskytnout služby výslovně zahrnuté do programu a ceny poskytovaných služeb. V případě, že poskytovatel služeb nebude moci dodržet tyto služby musí účastníkovi poskytovaných služeb vrátit odpovídající část ceny nebo po dohodě zajistit jiný program ve stejné kvalitě a rozsahu nebo vyšší. Poskytovatel služeb neručí za eventuální zpoždění či změny v dopravě, které vzniknou vinou nepříznivých podmínek přírodních nebo technických a také neručí za změny programu ze strany třetího účastníka (divadla, kina, muzea atd.) Bez zbytečného odkladu seznámit zákazníky s případnými změnami poskytovaných služeb. Za služby, které jsou součástí služeb a které účastník nevyužije se náhrada neposkytuje

8. Reklamace služeb

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb  neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo vytknout vady nejpozději však do jednoho měsíce od skončení poskytovaných služeb. Jinak právo zaniká.

9. Zrušení poskytovaných služeb ze strany účastníka: je možné pouze za níže uvedených stornovacích podmínek určených poskytovatelem služeb. Storno poplatky činí za každého účastníka:

a)  90  a více dnů před zahájením poskytnutí služeb     10% z ceny

b)  89 – 60 dnů před zahájením poskytnutí služeb         20% z ceny

c)   59 -  30 dnů před zahájením poskytnutí služeb        50% z ceny

d)  29 -  10 dnů před zahájením poskytnutí služeb        75% z ceny

e)    9 -    3  dny před zahájením poskytnutí služeb        90% z ceny

f)    2 dny a méně před zahájením poskytnutí služeb   100% z ceny

Zrušení poskytovaných služeb ze strany účastníka se provede neprodleně a to formou elektronickou, písemnou nebo osobně. V případě zaplacení zálohy poskytovali služeb na poskytované služby bez národu na vrácení je účastník povinen náklady uhradit v plné výši nebo ve výši  stornovacích poplatků, tak aby poskytovateli služeb nevznikla žádná škoda. Při provizním prodeji platí podmínky smluvního partnera.

10. Zrušení poskytovaných služeb ze strany poskytovatele služeb

a) poskytovatel služeb  je oprávněn v těch případech, kdy není dodržen minimální počet předem dohodnutých účastníků a nebo jestliže poskytnutí služeb není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit poskytované služby nejpozději do 10 dnů před odjezdem.

b) V důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, nebo je při uzavírání objednávky (smlouvy)  předvídat (prudké záplavy, válečné ohrožení atd.).

c) Ve všech výše uvedených případech obdrží zákazník peníze za sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

11. Pojištění účastníka poskytovaných služeb

Poskytovatel služeb pojišťuje zákazníky v zastoupení Union pojišťovny a.s a je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. Toto pojištění není zahrnuto v ceně poskytovaných služeb a zákazník si ho může objednat u poskytovatel služeb individuálně. Rozsah pojištění je dohodou. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, poskytovatel služeb  je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. Doporučujeme vždy sjednat pojištění. U ostatních  služeb doporučujeme se připojistit na cestu úrazovým pojištěním. Všechny typy cestovního pojištění vám může poskytovatel služeb  zprostředkovat.

12. Závěrečné ustanovení

Podpisem závazné objednávky  (smlovuy)  zákazník potvrzuje, že bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými podmínkami účasti na poskytovaných službách  poskytovaných poskytovatelem služeb. Tyto podmínky nabývají účinnost dne 1. ledna 2018.

 

DODATEK KE VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů je Marcela Schürgerová, se sídlem Přemyslova 859, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 65065301 (dále jen „správce“) tímto v souladu s čl. 12 GDPR a dalšími platnými zákony informuje o zpracování osobních údajů zákazníků, tedy subjektů údajů (dále jen „zákazník“).

 

Všechny nezbytné údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb poptávaných nebo objednaných klientem a plnění zákonných povinností ze strany správce. K osobním údajům pedagogů patří jméno, příjmení, tel. číslo a emailová adresa, které evidujeme za účelem informování o objednané akci a další související nutné komunikaci a dále za účelem zasílání reklamních nabídek a newsletterů. a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.  Osobní a citlivé údaje neposkytujeme třetím osobám bez výslovného souhlasu klienta. To může nastat např. v případě zprostředkovní pojištění u pojišťovny Union a.s.  (pojišťovně předáváme v elektronické podobě tyto osobní údaje žáků a studentů - jméno, příjmení, datum narození)

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Osobní a citlivé údaje jsou uloženy a zabezpečeny, mají omezený přístup pouze v lokální síti  LAN., Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 

Správce, který zpracovává údaje se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení poskytnutí služeb.

 

Tyto podmínky se nevztahují na:

- práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájezdu dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím jiné   cestovní kanceláře (provizní prodej). Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného pořadatele zájezdu.

- vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění prostřednictvím správce. Klient je povinen se seznámit s   pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na pojišťovnu.

- práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem, který zajišťuje přepravu, pro niž klientovi správce zprostředkuje autobusové či vlakové     jízdenky, uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.

- práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro klienta   zprostředkuje Veselý školní autobus. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.

 

V Roudnici nad Labem 18. 5. 2018

V případě, že si nejste jisti, jak je s Vašimi údaji nakládáno můžete nás kontaktovat na tel. č. 777613614 nebo na emailové adrese ca.schurgerova@tiscali.cz a my vám vše rádi vysvětlíme.


Copyright 2010. VESELÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS

KONTAKT| DOMŮ

Webdesign & Development by 5Q